Algemene voorwaarden Blinckk

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Blinckk B.V.
J. Keplerweg 10 N
2408 AC Alphen aan den Rijn

E-mailadres: hello@blinckk.nl
Telefoon: 0172 - 745 050
KvK nummer: 82695121

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Blinckk B.V. gevestigd te Alphen aan den Rijn, 29 april 2021, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82695121. 

Blinckk B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolkomenheden met betrekking tot weergegeven online content en afgebeelde informatie, specificaties, prijzen op www.blinckk.nl en de eventueel daaruit voortkomende schade, van welke aard dan ook. Aan de inhoud van www.blinckk.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen en/of opdrachten komen uitsluitend tot stand, nadat deze persoonlijk door een medewerker van Blinckk B.V. of per mail zijn bevestigd (conform punt 2.1).

Blinckk B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. We vinden het belangrijk dat u vertrouwen hebt in hoe wij omgaan met uw gegevens. Lees daarom ook onze privacyverklaring en cookie beleid voor meer informatie.

Op alle transacties waarbij Blinckk B.V. als verkoper van relatiegeschenken optreedt, zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 - Algemeen/toepassing

1.1 Toepasselijkheid van de door de koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Blinckk B.V. als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt.
1.3 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 2 - Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van Blinckk B.V. zijn vrijblijvend. Indien de koper een opdracht plaatst komt de overeenkomst uitsluitend tot stand, doordat Blinckk B.V. deze schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.

Artikel 3 - Aanvulling overeenkomst

3.1 Blinckk B.V. zal op verzoek van de koper alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht een meerprijs in rekening te brengen.

Artikel 4 - Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn af magazijn en exclusief B.T.W., tenzij anders vermeld of overeengekomen.
4.2 Blinckk B.V. behoudt zich het recht voor prijzen zonder voorafgaand bericht te wijzigen.

Artikel 5 - Aflevering/levertijd

5.1 De door Blinckk B.V. aangehouden gebruikelijke levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
5.2 Aflevering geschiedt op één adres, tenzij anders overeengekomen.
5.3 Orders met een orderwaarde onder Euro 300,00 worden belast met order-/ verzendkosten à Euro 30,00, tenzij anders overeengekomen.
5.4 Monsters en/of proefzendingen worden als opdracht behandeld en als zodanig gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Het factuurbedrag bedraagt de prijs van de bestelde artikelen, vermeerdert met order-/ verzendkosten à Euro 7,00.
5.5 Blinckk B.V. is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.
5.6 Blinckk B.V. heeft het recht 10% meer of minder dan het aantal op verzoek geproduceerde en/of bedrukte artikelen te leveren aan de koper en in rekening te brengen.

Artikel 6 - Betaling

6.1 Facturen van Blinckk B.V. dienen, tenzij anders is overeengekomen, binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.
6.2 In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de koper, ongeacht of Blinckk B.V. zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.
6.3 In geval van niet tijdige betaling is de koper een rente verschuldigd ten bedrage van het promessedisconto van de Nederlandse Bank N.V. plus 3% met een minimum van de wettelijke rente per jaar.
6.4 Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de koper in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
6.5 Betalingen door of vanwege de koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde rente en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van de koper.
6.6 De koper kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

7.1 Blinckk B.V. behoudt zich het eigendom van de door haar geleverde of te leveren artikelen voor, totdat integraal aan haar het volledige factuur bedrag is voldaan.

Artikel 8 - Zekerheid

8.1 Indien er goede grond bestaat dat de koper zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de koper verplicht op eerste verzoek van Blinckk B.V., terstond genoegzame, in de door Blinckk B.V. gewenste vorm, zekerheid te stellen en zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de koper daaraan niet voldaan heeft, is Blinckk B.V. gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
8.2 Indien de koper, aan een verzoek als bedoeld in lid 1, niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn uitstaande verplichtingen direct opeisbaar.

Artikel 9 - Klachten, onderzoekplicht, verjaring en nakoming

9.1 De koper heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de koper Blinckk B.V. daarvan binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.
9.2 Feiten die zich openbaren nadat 1 jaar is verlopen na aflevering kunnen niet de stelling rechtvaardigen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt.
9.3 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is Blinckk B.V. naar haar keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak.
9.4 Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verrichten van diensten.

Artikel 10 - Ontbinding/bevrijding

10.1 Indien de koper niet, niet behoorlijk of tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht doorvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of onder curatelestelling van de koper of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Blinckk B.V. naar haar keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Blinckk B.V. is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.
10.2 Indien de behoorlijke nakoming door Blinckk B.V. ten gevolge van één of meerdere omstandigheden, die niet voor rekening van Blinckk B.V. komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, heeft Blinckk B.V. het recht de overeenkomst te ontbinden.
10.3 Indien de koper, nadat Blinckk B.V. hem daartoe een termijn van acht dagen heeft gesteld, niet aan aflevering meewerkt, is uitsluitend Blinckk B.V. van haar verbintenissen bevrijd.

Artikel 11 - Schadevergoeding

11.1 Blinckk B.V. is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld te wijten is.
11.2 Blinckk B.V. is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of zaken.
11.3 Blinckk B.V. bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de koper kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
11.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Blinckk B.V. ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 12 - Toepasselijk recht/bevoegde rechter

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Blinckk B.V. en de koper is het Nederlands recht van toepassing. 

© Blinckk 2022  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy policy

Ontwerp & realisatie: Buro Toob